Golf Grønn Glede (GGG)

Økt fokus på golf i en helsefremmende sammenheng og en aktivitet som kan drives av alle - med glede!

Golf Grønn Glede (GGG) er et tilbud hvor deltakerne gis mulighet til å være aktive etter egne forutsetninger og ønsker, samtidig som det sosiale aspektet ivaretas. GGG tilrettelegges i grupper, og den enkelte gis mulighet til å komme i varig fysisk aktivitet i et godt sosialt miljø. Målsettingen er:

GGG skal rekruttere nye målgrupper til golf.
GGG skal motivere deltakerne til å velge golf som idrett og jevnlig fysisk aktivitet. 
GGG skal spre glede 

GGG ble etablert i 2005 som et pilotprosjekt med fire klubber; Borregaard GK, Ballerud GK, Hvam GK og Aurskog Finstadbru GK. Bakgrunnen var blant annet at Norges Golfforbund (NGF) i 2004 hadde overtatt ansvaret for integrering av funksjonshemmede, samtidig som man ønsket å sette større fokus på golf som helsebringende aktivitet. Gjennom GGG ønsket NGF og klubbene å etablere gode møteplasser og et godt aktivitetstilbud for personer med behov for tilrettelegging.
 
Navnet "Golf Grønn Glede" kom fram gjennom en navnekonkurranse, og var klart allerede i november 2004. Tidligere arbeidstittel hadde vært «Golf på Grønn Resept», men da ordningen med «Grønn Resept» bare var knyttet til diabetes type 2 og høyt blodtrykk, ville det gi feil signal å knytte navnet til en satsing der Forbundet ønsket å nå flere målgrupper. NGF hadde imidlertid et ønske om å inkludere «Grønn Resept» gruppen i GGG, og etablerte kontakt med et legesenter som hadde en potensiell deltakergruppe. Dette var inaktive som slet med overvekt, og hvis største utfordring var å være aktiv i gruppe med andre. Forsøket strandet, og NGF besluttet å bruke ressursene mot andre målgrupper.
 
Med målrettet rekruttering økte antall deltakerklubber raskt, og allerede i sitt andre år var det 22 klubber. En så rask økning ble muliggjort gjennom at NGF i 2006 fikk innvilget en 2-årig prosjektstøtte fra Helse og Rehabilitering (nå ExtraStiftelsen), med kr 438.000 per år. GGG har også senere fått støtte gjennom ExtraStiftelsen, og dette sammen med andre bidragsytere har satt tiltaket i stand til å ha en jevn økning i antall deltakerklubber. I 2017 var det 43 deltakerklubber, fra Alta GK i nord til Ogna GK i sør. Pr 31.12.17 hadde 64 klubber vært innom GGG (se tabell). Antall deltakere har økt i takt med antall deltakerklubber og utvikling av tilbudet i den enkelte klubb. Mens pilotprosjektet i 2005 hadde 70 deltakere, var det i 2017 over 900 deltakere.
 
GGG hadde fra starten gode samarbeidspartnere i Kreftforeningen og Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL). Etter hvert har også If Forsikring, Diabetesforbundet og Mental Helse kommet med. Bidraget fra If Forsikring har senere blitt erstattet av Codan Forsikring og Lyberg & Partnere.
 
Årlig arrangeres "Golf Grønn Glede Open", en turnering for deltakere og ledsagere i GGG. Turneringen ble første gang arrangert i 2008, og er en sosial lavterskelturnering hvor fokus er på deltakelse, og hvor konkurranseaspektet er tonet ned. Turneringen skal være en motivasjonsfaktor for deltakerne gjennom sesongen, og har vist seg å være svært populær. På det meste har turneringen samlet over 100 deltakere.
 
Den jevne stigningen i både antall deltakerklubber og antall deltakere har bidrar til å nå GGGs målsetting.  Vi ser at klubbene Gjennom målrettet arbeid rekrutterer klubbene deltakere som sannsynligvis ikke ville kommet til golfen av seg selv, og god oppfølging gjør at deltakerne blir værende i golfen. Flere rapporterer også å være mer fysisk aktive i henhold til myndighetenes anbefalinger etter at de ble med i GGG. Og GGG sprerglede gjennom at deltakerne blir glade av å spille golf!

Aldersfordeling registrerte GGG-spillere i 2017 (totalt 874):
<20 år       83
20-29      115
30-39        98
40-49      146
50-59      185
60-69      176
>69 år       70

Prosentvis fordeling "diagnosegruppe" i 2017: 
(noen spillere kvalifiserer til flere grupper)
Hjerte- og lungesyke                      31%
Uføretrygdede/langtidssykmeldte  30%
Psykiske helseproblemer               15%
Diabetes                                         11%
Fysisk funksjonshemmede             10%
Rusproblemer                                  8%
Kreftrammede og pårørende           4%
Utviklingshemmede                         1%
Andre                                             19%

Har du noe å formidle?

Om du har saker, tekster, innputt, bilder, video eller noe som helst som du tenker er av interesse med hensyn til Norges golfhistorie vil vi gjerne høre fra deg!

Ta kontakt