Golf i ulendt terreng - 1983

Vanskelig terreng gir ofte designer og anleggsutstyr store utfordringer.

Man behøver ikke dra helt til Svalbard for å spille golf i ulendt terreng

Haugaland Golfklubb ble stiftet i 1987. Utbyggingen av banen er godt beskrevet av Svein D. Olsnes i "A Rocky experience".

Kjekstad Golfklubb ble stiftet i 1976. I perioden 1976 til oktober 1978 arbeidet man med ideer og søknader. I i oktober 1978 var golfbanen tatt inn i reguleringsplanene til kommunen og planleggingsfasen (1978-1980) kunne begynne.

Samarbeid med banearkitektene Tedrup og Cederholm ble innledet i 1979. Deres analyser viste at anleggsområdet for banen var meget krevende og utfordrende. Kontrakt for leie av baneområdet ble inngått 19.10.1979 og Landbruks-departementet innvilget konsesjon 31.12.1979.

Klubben fikk kr. 500.000 i lån til bygging av vei og parkering av DnC i 1980. Full kommunal garanti ble gitt og veien ble senere overført til kommunen vederlagsfritt. STUI godkjente tegninger til en 13-hulls bane og klubben fikk noen midler til videre arbeid. I 1980 ble det søkt om støtte fra STUI til en 16-hulls bane.

Oppstartsfasen (1980-1981)

I perioden fra 1980 til utgangen av 1981 ble vei og parkering prosjektert og bygget.

Leie av tilleggsarealer ble undertegnet i 1981 (og 1982).

Det forelå 2 alternativer til klubbhus; Hanestad eller «Grisehuset» på Kjekstad gård. Myndighetene stoppet «Grisehus»-alternativet, og dermed ble det Hanestad. Mindre arbeid på klubbhuset ble utført for å ha en base å arbeide ut ifra.

Det var nå investert totalt kr. 900.000,- uten at man kunne se noen tegn til golfbane.

Anleggsfasen (1982-1985)

Liten egenkapital og stor usikkerhet hos långivere medførte at det var svært vanskelig å skaffe videre finansiering. Gjennom en unik leasingavtale (på fast eiendom) og lånemidler fra Sunnmørsbanken (3,85 mill. kr.) fikk man endelig igangsatt bygging av de første hull. Dette var viktig for å kunne skape ytterligere interesse for klubben.

Banearkitektene begynte å se at dette kunne bli en unik og vakker golfbane. Lokalsamfunnet nikket anerkjennende til tiltaket, og kommunen benyttet golfbanen i sin markedsføring av kommunen som et godt sted å bo. I 1983 var planene for 18 hull på plass.

Beskrivelse av banen og utbyggingen

Banen er anlagt i et utpreget skogsterreng med en god del myrområder. Dette preger banen ved at den er særdeles vakker å spille, men også krevende å bygge ut og vedlikeholde. 

I utbyggingsperioden frem til 1984 hadde man gravd ned ca. 4 km med drensrør og tatt ut ca 35.000 kubikkmeter myrjord fra 3 områder som senere er blitt til små vann.

Det er et relativt skrint jordsmonn på enkelte hull, med fjell like under eller opp i dagen (3 hull). To hull er etablert på dyrket mark. Øvrige hull og noen av greenene er etablert med en blanding av sand, utgravd myr og leire (ca. 45.000 kbm) fra parkeringsplassen.

Trær ble hugget og tømmer/røtter er brukt som fyllmasse i sjakter og raviner. For å forbedre og vedlikeholde spilleforholdene, tas det jevnlig ned trær og busker, og fairways og semirough dreneres og reetableres.

Banen har noen stigninger på de første 5 hull, og 11 av hullene er anlagt på relativt lik høyde før man går ned igjen til klubbhuset. Flere av hullene har vann i spill, og ved hull 7 medførte utgravingen av myrjord at man fikk et vakkert lite vann som det spilles over, og som også er i spill på hull 16.

Vanningsanlegget er delt i to. Det er én pumpe ved Hanestad-dammen (hull 1) og én pumpe ved Stordammen (hull 9/10).

Banens utvikling og pris

1983: etablert treningsområde og driving-range ved klubbhuset

1984: de første 4 hull er klare for spill

1985: totalt 10 hull er i spilleferdig stand

1989: alle 18 hull er tilgjengelig for spill

Ved årsskiftet 1989/90 hadde banen kostet 9 mill. kr.

Har du noe å formidle?

Om du har saker, tekster, innputt, bilder, video eller noe som helst som du tenker er av interesse med hensyn til Norges golfhistorie vil vi gjerne høre fra deg!

Ta kontakt